Palność i rozprzestrzenianie się ognia

OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 1.
 
tabela 1

Określenia dotyczące palności

stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne

A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  

Palne niezapalne

A2-s1,d1;  A2-s2,d1;  A2-s3,d1;  A2-s1,d2;  A2-s2,d2;  A2-s3,d2;

B-s1,d0;  B-s2,d0;  B-s3,d0;  B-s1,d1;  B-s2,d1;  B-s3,d1;  B-s1,d2;  B-s2,d2;  B-s3,d2;

trudno zapalne

C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0;  C-s1,d1;  C-s2,d1;  C-s3,d1;  C-s1,d2;  C-s2,d2;  C-s3,d2; 

D-s1,d0;  D-s1,d1;  D-s1,d2;

łatwo zapalne

D-s2,d0;  D-s3,d0;  D-s2,d1;  D-s3,d1;  D-s2,d2;  D-s3,d2; 

E-d2;  E;   F

Niekapiące

A1A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;

B-s2,d0;  B-s3,d0; 

C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0; 

D-s1,d0;  D-s2,d0;  D-s3,d0;

Samogasnące co najmniej E
Intensywnie dymiące

A2-s3,d0;  A2-s3,d1;  A2-s3,d2; 

B-s3,d0;  B-s3,d1;  B-s3,d2; 

C-s3,d0;  C-s3,d1;  C-s3,d2;  D-s3,d0;  D-s3,d1;  D-s3,d2; 

E-d2;  E;  F

 

1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 2.

tabela 2

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

Klasy reakcji na ogień

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne A1fl;  A2fl-s1;  A2fl-s2
Trudno zapalne Bfl-s1;  Bfl-s2;  Cfl-s1;  Cfl-s2
Łatwo zapalne Dfl-s1;  Dfl-s2;  Efl;  Ffl
Intensywnie dymiące A2fl-s2;  Bfl-s2;  Cfl-s2;  Dfl-s2;  Efl;  Ffl

 

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku
2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;  Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1;  A2-s1,d0;  A2-s2,d0;  A2-s3,d0;  B-s1,d0;  B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;
2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:
- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0 oraz D-s1,d0;
- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0;  C-s2,d0;  C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.
 
 

 

    Zródło: Dz.U.2009.56.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2) (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)